Elections

The next election will be held on May 7, 2022.

Director candidacy filing requirements and deadlines are as follows:

  • To be qualified to serve as a director, a person shall be at least 18 years old, a resident citizen of the State of Texas, and either own land subject to taxation in the district or be a qualified voter within the district.
  • To run for election to the District’s Board of Directors, a person must file an application for a place on the ballot. The application must be filed with the Secretary of the District’s Board of Directors or his/her designated agent by mail, fax, email or in person. An application may be downloaded/printed from the website of the Texas Secretary of State at https://www.sos.texas.gov/elections/forms/pol-sub/2-21f.pdf
  • First day to file for place on May 7, 2022 general election ballot is Wednesday, 1/19/2022.
  • Last day to file for place on May 7, 2022 general election ballot is by 5:00 p.m. on Friday, 2/18/2022.
  • A person may run for election to the District’s Board of Directors as a write-in candidate and to do so must file a declaration of write-in candidacy. The declaration must be filed with the Secretary of the District’s Board of Directors or his/her designated agent by mail, fax, email or in person. A declaration form may be downloaded/printed from the website of the Texas Secretary of State at https://www.sos.texas.gov/elections/forms/pol-sub/2-23f.pdf
  • Deadline to file write in candidacy declaration for May 7, 2022 general election is by 5:00 p.m. on Tuesday, 2/22/2022.

The location(s) of the election will be posted upon determination.


Notice of Directors Election

Notice of Directors Election
Aviso de Elección de Directores
Thông Báo Ve Cuôc Bầu Cử Các Giám Dốc
董事選舉通知書

This notice will remain posted continuously until 8:00 a.m. on Wednesday, November 4, 2020.

Board of Directors Elections

Notice of Postponement of Directors Election

Notice of Postponement of Directors Election

Aviso de Postergación Elección de Directores

關於推遲董事選舉的通知

Thông Báo Hoãn Tổ Chức Cuộc Bầu Cử Giám Dốc


The next directors election is scheduled for Tuesday, November 3, 2020. The District will establish the polling place(s) for the election, which will be provided in the Notice of Election.

Applications for a place on the ballot may be filed from January 15, 2020, to 5:00 p.m. local time on February 14, 2020. For information about the requirements for filing for candidacy for a position on the Board, please visit the Texas Secretary of State’s candidate website, at https://www.sos.state.tx.us/elections/candidates/index.shtml.

Elecciones de la Junta Directiva

La próxima elección de directores está programada para el martes 3 de noviembre de 2020; El Distrito establecerá el(los) lugar(es) para la elección, los cuales serán provistos en el Aviso de Elección.

Las solicitudes para un lugar en la boleta de votación pueden presentarse desde el 15 de enero de 2020 hasta las 5:00 p.m. hora local del 14 de febrero de 2020. Para obtener información acerca de los requisitos para presentar la candidatura para una posición en la Junta, sírvase visitar ele sitio web del candidato del Secretario de Estado de Texas en https://www.sos.state.tx.us/elections/candidates/index.shtml.

Caùc Cuoäc Baàu Cöû Ban Giaùm Ñoác

Cuoäc baàu cöû caùc giaùm ñoác tieáp theo döï kieán ñöôïc toå chöùc vaøo thöù Thứ ba ngày 3 tháng 11, 2020. Cô Quan seõ thieát laäp (caùc) ñòa ñieåm boû phieáu cho cuoäc baàu cöû, vaø thoâng tin veà ñòa ñieåm boû phieáu seõ coù trong Thoâng Baùo Baàu Cöû.

Thôøi gian noäp ñôn xin ghi teân treân laù phieáu laø töø ngaøy 15 thaùng Moät, 2020 ñeán 5 giôø chieàu giôø ñòa phöông ngaøy 14 thaùng Hai, 2020. Ñeå bieát theâm thoâng tin veà caùc yeâu caàu noäp ñôn tranh cöû cho moät ví trí cuûa Ban, vui loøng gheù thaêm website öùng cöû vieân cuûa Toång Tröôûng Tieåu Bang Texas taïi https://www.sos.state.tx.us/elections/candidates/index.shtml.

董事會選舉

下一次董事選舉定於2020年11月3日(週二)舉行。本區將為選舉設立投票所,具體詳見選舉通告。

提交參選申請的期限為2020年1月15日至2020年2月14日當地時間下午5:00。如需了解申請董事會席位候選資格的要求,請瀏覽Texas州州務卿候選人網站:https://www.sos.state.tx.us/elections/candidates/index.shtml